Company Logo

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

032034
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
8
15
146
31641
562
1438
32034
Your IP: 54.83.111.92
วันนี้ : 2015-04-19 17:32:51
Visitors Counter

Notice

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 พ.ศ. 2541
หนังสือที่ กค.0526.7/ว72 เรื่อง การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนตันฉบับที่สูญหาย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541 (รายละเอียด)

หนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค.0409.ว95 เรื่องการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 (รายละเอียด)


 

พ.ศ. 2548

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0409.6/ว.102 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 (รายละเอียด)

 


พ.ศ. 2549

 

 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)

 หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค.0409.6/ว.78 เรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 (รายละเอียด)

 


พ.ศ. 2550

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (รายละเอียด)

  หนังสือ  ด่วนที่สุดที่  กค.0409.6/ว 42 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากกาเดินทางไปราชการ ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2550 (รายละเอียด)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550(รายละเอียด)

 


พ.ศ. 2551

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551(รายละเอียด)

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0406.4/ว39 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (รายละเอียด)


พ.ศ.
2552
หนังสือด่วนที่สดุ ที่ นร 0506/ว205 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ลงวันท่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (รายละเอียด)


พ.ศ. 2553

หนังสือที่  กค. (กวพ.) 0421.3/341 เรื่อง การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553 (รายละเอียด)
หนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ กค.(กวพ.) 0421.3/417 เรื่อง การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 (รายละเอียด)
หนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค.(วพ.) 0421.3/32249 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (รายละเอียด)

 

 

 


พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.