img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.223.39.67
ระเบียบ / ประกาศ เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม และการจัดงาน
เอกสาร อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
staff01 2 ตุลาคม 2562
469
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศ
staff01 2 ตุลาคม 2562
548
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน
staff01 2 ตุลาคม 2562
560
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
staff01 24 กุมภาพันธ์ 2563
307
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
staff01 28 กุมภาพันธ์ 2563
349