img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
 • แฟนเพจ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
 • ผู้เข้าชมปีนี้
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • IP :: 44.223.39.67

 • โครงสร้างการบริหารหน่วยงานคลัง

  • นางสุรีวรรณ เขตเจริญ

   นางสุรีวรรณ เขตเจริญ
   หัวหน้าหน่วยงานคลัง

   • นางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์

    นางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์
    รองหัวหน้าหน่วยงานคลัง

   • นางสาวอุมาพร ลอประดิษฐ์

    นางสาวอุมาพร ลอประดิษฐ์
    รองหัวหน้าหน่วยงานคลัง

 • โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) หน่วยงานคลัง

  • นางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์

   นางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์
   หัวหน้างานการเงิน

   • นางสาวพันธ์ทิพย์ ถูกคะเนย์

    นางสาวพันธ์ทิพย์ ถูกคะเนย์
    นักวิชาการเงินและบัญชี

    • นางสาวฉัตราภรณ์ วนิชย์ถนอม

     นางสาวฉัตราภรณ์ วนิชย์ถนอม
     นักวิชาการเงินและบัญชี

     • นางสาวรัชฎา บุญธรรม

      นางสาวรัชฎา บุญธรรม
      นักวิชาการเงินและบัญชี

   • นางสาวศิริพร พูลบุตร

    นางสาวศิริพร พูลบุตร
    นักวิชาการเงินและบัญชี