img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 18.208.132.33
ระเบียบ / ประกาศ ประกาศจ่ายค่าตอบแทนการสอน
เอกสาร อ่าน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร
admin 20 กันยายน 2562
40
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน หลักสูตรภาคพิเศษ (กศ.พท.)
admin 20 กันยายน 2562
38
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
admin 20 กันยายน 2562
29
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
admin 20 กันยายน 2562
38
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนพิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
staff01 26 กันยายน 2562
38
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
staff01 28 กุมภาพันธ์ 2563
10