img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.223.39.67
ระเบียบ / ประกาศ ประกาศจ่ายค่าตอบแทนการสอน
เอกสาร อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2564
staff01 19 มกราคม 2566
166
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
staff01 13 มกราคม 2564
262
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร
admin 20 กันยายน 2562
348
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน หลักสูตรภาคพิเศษ (กศ.พท.)
admin 20 กันยายน 2562
354
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
admin 20 กันยายน 2562
341
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
admin 20 กันยายน 2562
314
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนพิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
staff01 26 กันยายน 2562
328
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
staff01 28 กุมภาพันธ์ 2563
309