img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.223.39.67
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานคลัง
เอกสาร อ่าน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
staff01 14 พฤษภาคม 2563
399
ปัญหา-แนวทางแก้ไขที่พบในการปฏิบัติงาน
staff01 3 มกราคม 2563
392
คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
staff01 7 ธันวาคม 2562
394
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง และเช่า
admin 23 มกราคม 2563
372
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว
staff01 23 มกราคม 2563
344
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
staff01 23 มกราคม 2563
274
คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน
staff01 1 มีนาคม 2566
151
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้กรณีคืนเงินยืมในระบบบัญชี 3 มิติ
staff01 1 มีนาคม 2566
149