img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.192.254.173
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานคลัง
เอกสาร อ่าน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
staff01 14 พฤษภาคม 2563
327
ปัญหา-แนวทางแก้ไขที่พบในการปฏิบัติงาน
staff01 3 มกราคม 2563
327
คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
staff01 7 ธันวาคม 2562
322
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง และเช่า
admin 23 มกราคม 2563
295
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว
staff01 23 มกราคม 2563
286
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
staff01 23 มกราคม 2563
216
คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน
staff01 1 มีนาคม 2566
79
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้กรณีคืนเงินยืมในระบบบัญชี 3 มิติ
staff01 1 มีนาคม 2566
78