img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
 • แฟนเพจ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
 • ผู้เข้าชมปีนี้
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • IP :: 44.223.39.67
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ
หมวดหมู่ : เกี่ยวกับหน่วยงานคลัง เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 25 สิงหาคม 2562

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ

หน่วยงานคลัง มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย สำหรับเงินงบแผ่นดิน และจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีงานในภาระรับผิดชอบอยู่ 3 งานด้วยกัน ซึ่งได้แก่

 1. งานการเงิน

มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทั้งตรวจสอบเอกสารสำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน และรายได้ของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อจัดทำธุรกรรมทางการเงิน  อาทิ  เปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย  โดยจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย

 1. งานบัญชี

มีหน้าที่จดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ - จ่ายเงิน  หรือสิ่งของที่กำหนดมูลค่าเป็นเงินไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึกลงสมุดบัญชีรายวันด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไปทุกวัน  ผ่านไปยังบัญชี
แยกประเภท  ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจำวันกับงานการเงินให้สอดคล้องมียอดตรงกัน  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และฐานะการเงินของสถาบันในระยะเวลาหนึ่งได้  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  ตลอดการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

 1. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของหน่วยงานคลัง อาทิ การจัดพิมพ์ ลงทะเบียนรับ – ส่ง สำเนาเอกสาร เผยแพร่เอกสารที่ได้รับจากสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานระดับคณะ สภาบัน สำนัก จัดเก็บเอกสารเพื่อการสืบค้น นอกจากนั้นต้องทำหน้าที่ประสานงาน  จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 

อ่านแล้ว : 1440 ครั้ง