img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.192.254.173
เอกสารระเบียบ ต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลด
1. รายงานประจำปี
admin 24 กันยายน 2562
2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
admin 25 กันยายน 2562
3. แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
admin 25 กันยายน 2562
4. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานคลัง
admin 24 กันยายน 2562
5. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
staff01 19 มกราคม 2566
6. ปัญหา-แนวทางแก้ไข
staff01 1 กรกฏาคม 2563
7. รายงานการออกใบเสร็จรับเงิน
staff01 28 กุมภาพันธ์ 2565
8. รายงานการจ่ายเงินยืม (เงินนอกงบประมาณ)
staff01 1 มีนาคม 2565
9. รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับบุคคลภายนอก(เงินรายได้)
staff01 9 กุมภาพันธ์ 2566
10. รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับบุคคลภายนอก(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
staff01 9 กุมภาพันธ์ 2566
11. เอกสารประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/โครงการอบรม
staff01 25 พฤษภาคม 2566
12. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
staff01 21 เมษายน 2566