img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
 • แฟนเพจ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
 • ผู้เข้าชมปีนี้
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • IP :: 3.238.225.8

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

แจ้งกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

แจ้งเวียนขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับให้กับนักศึกษาทุกระดับ (Flowchart)

แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับคืน (COVID-19) พร้อมตัวอย่างการแนบเอกสารประกอบคำร้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

แจ้งกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 3/2562

แจ้งการปิดทำการ ณ หน่วยงานคลัง ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แจ้งการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2562 จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรายบุคคล ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

แจ้งการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรายบุคคล ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน" สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แจ้งกำหนดส่งเอกสารเบิกเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
20 สิงหาคม 2564 เวลา 15:12:50 staff01 100 ครั้ง

แจ้งกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2563
27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00:33 staff01 183 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:10:42 staff01 132 ครั้ง

แจ้งเวียนขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับให้กับนักศึกษาทุกระดับ (Flowchart)
24 มิถุนายน 2563 เวลา 08:42:01 staff01 259 ครั้ง

แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับคืน (COVID-19) พร้อมตัวอย่างการแนบเอกสารประกอบคำร้อง
24 มิถุนายน 2563 เวลา 09:52:19 staff01 263 ครั้ง
ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา และเวลา13.00 น.เป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง นางสุรีวรรณ เขตเจริญ นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ เป็นวิทยากรตามกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์

 • 3 มีนาคม 2565
 • staff01
ปฎิทินหน่วยงาน
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
24 กันยายน 2562 เวลา 20:26:25

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานคลัง
24 กันยายน 2562 เวลา 20:27:19

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
25 กันยายน 2562 เวลา 11:16:23

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
25 กันยายน 2562 เวลา 11:16:39

ปัญหา-แนวทางแก้ไข
1 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:26:59