img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
 • แฟนเพจ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
 • ผู้เข้าชมปีนี้
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • IP :: 44.192.254.173

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

แจ้งกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

แจ้งเวียนขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับให้กับนักศึกษาทุกระดับ (Flowchart)

แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับคืน (COVID-19) พร้อมตัวอย่างการแนบเอกสารประกอบคำร้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

แจ้งกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 3/2562

แจ้งการปิดทำการ ณ หน่วยงานคลัง ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แจ้งการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2562 จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรายบุคคล ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

แจ้งการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรายบุคคล ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน" สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แจ้งกำหนดส่งเอกสารเบิกเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
20 สิงหาคม 2564 เวลา 15:12:50 staff01 247 ครั้ง

แจ้งกำหนดส่งฎีกาค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2563
27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00:33 staff01 358 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:10:42 staff01 279 ครั้ง

แจ้งเวียนขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับให้กับนักศึกษาทุกระดับ (Flowchart)
24 มิถุนายน 2563 เวลา 08:42:01 staff01 432 ครั้ง

แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับคืน (COVID-19) พร้อมตัวอย่างการแนบเอกสารประกอบคำร้อง
24 มิถุนายน 2563 เวลา 09:52:19 staff01 395 ครั้ง
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนางศศกร ลออสรีไชย คลังจังหวัดฉะเชิงเทราและนางณัฐกฤตา มัทธุจัด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 • 25 พฤษภาคม 2566
 • staff01

โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.20 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ สายธารไอยรารีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสุรีวรรณ เขตเจริญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลัง นางสาวพันธ์ทิพย์ ถูกคะเนย์ และนางสาวธนรมล คงแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการ

 • 15 พฤษภาคม 2566
 • staff01

โครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนางสุรีวรรณ เขตเจริญ หัวหน้าหน่วยงานคลัง และนางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรม

 • 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • staff01
ปฎิทินหน่วยงาน
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
24 กันยายน 2562 เวลา 20:26:25

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
25 กันยายน 2562 เวลา 11:16:39

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
25 กันยายน 2562 เวลา 11:16:23

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานคลัง
24 กันยายน 2562 เวลา 20:27:19

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
19 มกราคม 2566 เวลา 09:01:25